Zemědělství Zemědělství Zemědělství
Zemědělství

Rostlinná výroba je směřována k obhospodařování trvalých travních porostů. Buďto jako pastviny pro letní celodenní pastvu skotu, nebo jako louky ke sklizni sena a senáže.
Obě krmiva lisujeme do kulatých balíků . Seno uskladňujeme pod střech a senáž pak na farmě ovineme strech folii uložíme do stohu. Sklizní pozemků se rovněž snažíme zabránit devastaci ploch náletem dřevin. Některé plochy jsme převzali do nájmu s 5 metrovým náletem dřevin. Za vynaložení vysokých finančích nákladů jsme je vratili zpět k zemědělskému využití. Ke hnojení pozemků použiváme hnůj skotu, který v podzimních měsících rozmetáme na sklizené pozemky.

Finálním produktem živočišné výroby je zástavový skot (váha 180 – 250 kg). Býčky prodáváme, protože nemáme ustájovací kapacity pro dokrmování. Část jaloviček si necháváme na rozšíření a obnovu základního stáda. Zbytek pak prodáme chovatelům v okolí nebo obchodníkům. V menší míře pak zájemcům necháme jalovičku porazit na jatkách, odkud si pak ve čtvrtích koupí a odveze. Systém chovu masného skotu bez tržní produkce mléka spolu s chovem ovcí je pro naší horskou výrobní oblast vhodným zaměřením. Vrací do krajiny život a přirozeným způsobem zužitkuje narostenou píci.